ஒரே கல்விமுறையை கொண்டுவாருங்கள் முதலில்…
பிறகு ஒரே தேர்வு முறையை வையுங்கள்…
– பட்டிமன்ற பேச்சாளர் திருமதி. சபரிமாலா